Tư Vấn Triển Khai Dự Án

Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn tổng thể, CNC hướng đến việc đồng hành cùng Khách hàng trong tất cả các giai đoạn của việc triển khai dự án. Hoạt động này của CNC đóng vai trò như là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên biệt cho Khách hàng. Trong quá trình thực hiện dịch vụ này, CNC sẽ bổ nhiệm những nhân sự cần thiết chịu trách nhiệm tham mưu, cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh, lập kế hoạch triển khai chi tiết cho từng giai đoạn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và xin các chấp thuận của các cơ quan chức năng và thực hiện những công việc khác cần thiết, đảm bảo hiệu quả kinh tế và thời gian triển khai dự án.

Song song với việc triển khai dự án, CNC sẽ thực hiện những dịch vụ vụ về đào tạo để trang bị những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và tài liệu cần thiết cho nhân sự của khách hàng phục vụ cho việc triển khai các dự án đầu tư kế tiếp.

Những công việc tư vấn pháp lý và triển khai dự án chủ yếu mà CNC đảm nhận bao gồm:
  • Tư vấn và hướng dẫn Khách Hàng thực hiện hoặc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để đệ trình cho các cơ quan chức năng, hoặc để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan chức năng, các quy định của pháp luật;
  • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để đệ trình cho các cơ quan chức năng phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Đệ trình và/hoặc soạn thảo, trả lời các phản hồi, yêu cầu của các cơ quan chức năng trên cơ sở tham mưu với khách hàng và nhận được sựchấp thuận của Khách Hàng;
  • Chuẩn bị biểu mẫu các hồ sơ mời thầu các Nhà thầu/Nhà Tư Vấn cần thiết thuộc giai đoạn xin chủ trương đầu tư đến, giai đoạn xin phép xây dựng, triển khai dự án và đến khi vận hành dự án;
  • Xem xét và đánh giá hồ sơ nộp thầu/tư vấn trên các tiêu chí:
  • Pháp lý của đơn vị chào thầu/tư vấn;
  • Kinh nghiệm của đơn vị chào thầu/tư vấn;
  • Tài chính của đơn vị chào thầu/tư vấn;
  • Quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng với các nhà thầu/nhà tư vấn thuộc giai đoạn xin chủtrương đầu tư, đến giai đoạn xin giấy phép xây dựng, thi công và vận hành Dự án;
  • Thừa ủy quyền của Khách Hàng đệ trình hồ sơ, xin các chấp thuận, phê duyệt cần thiết cho việc triển khai Dự Án.

Liên hệ

Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Hùng

Luật sư thành viên

090 6480711

Vũ Lâm Đông Anh

Vũ Lâm Đông Anh

Luật sư thành viên

0937126072