• Giới Thiệu Về FIDIC

Blog

Các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng

Các điều khoản chủ yếu của Hợp đồng

Ngày nay, các giao dịch dân sự mà đặc biệt là giao dịch thương mại, đầu tư, hợp đồng diễn ra rất mạnh mẽ. Do vậy, các điều khoản chủ yếu của hợp đồng cũng cần phải được quan tâm hơn để xác định những thành tố chủ yếu nên có (hoặc phải có) trong cá hợp đồng hiện nay.

Nhập email của bạn

Archives