CNC Đào Tạo

CNC thường xuyên tổ chức các chuyên đề đào tạo và hội thảo trong suốt cả năm về Kỹ Năng Hành Nghề Pháp Lý, Bất Động Sản, Xây Dựng & Hạ Tầng, Hợp đồng FIDIC và các Hợp Đồng Thương Mại.

Chúng tôi cung cấp nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm phong phú để giúp những người hoạt động pháp lý, những nhà phát triển dự án, những người quản lý doanh nghiệp các kỹ năng quản lý hợp đồng thương mại, hoạt động mua sắm hàng hóa và những vấn đề về thực thi pháp lý. Những lý thuyết và kinh nghiệm phong phú này trang bị cho các vị trí lãnh đạo khả năng áp dụng các chính sách, quy trình và cách thức được xem là tối ưu đối với các cam kết hợp đồng và giữ vững mối quan hệ với đối tác và qua đó có được những cách thức cần thiết trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay.

Thêm vào đó, các tài liệu học tập, đào tạo như các bản trình bày, các bản nội dung tham khảo cũng được cung cấp trong suốt quá trình đào tạo. Nếu quý khách hàng quan tâm đến các lĩnh vực đào tạo đặc thù cho hoạt động kinh doanh của mình, xin vui lòng liên hệ với CNC.