Dịch vụ

CNC cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ đa dạng, phong phú trong việc quản trị, từ tái cấu trúc lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc cơ cấu của tổ chức công ty đến việc tư vấn tìm ra các thế mạnh để tập trung phát triển; hoàn thiện các biểu mẫu hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác trong quá trình kinh doanh đến việc tìm ra các giải pháp, giải quyết các tranh chấp mà Quý khách hàng phải đối mặt trong quá trình thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh của mình.