Doanh nghiệp

Các dịch vụ về doanh nghiệp do CNC thực hiện là đa dạng và bao gồm hầu hết những vấn mà doanh nghiệp cần quan tâm, như:
  • Tài chính - kế toán; ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
  • Nguồn nhân lực
  • Thông tin và truyền thông
  • Hoạt động của chuỗi cung ứng - mua hàng
  • Xây dựng, bất động sản và
  • Các dịch vụ pháp lý.