Hợp Đồng Xây Dựng Việt Nam và FIDIC 1999

Tải chi tiết Bản tin tại đây.